"ജെ. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ജീവിതവും അദ്ദേഹമായി തനിക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു ബന്ധവും സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു