ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ ?

 

എന്തു കാര്യം ചെയ്യാനും ഗ്രഹനില അറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന്റെയും ക്കുറിച്ചും കല്യാണം കഴിക്കാൻ ജാതകപ്പൊരുത്തം നോക്കുന്നതിന്റേയുമെല്ലാം സാംഗത്യത്തെ കുറിച്ച് സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.