ഗുരുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ് ?

 

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനു വേണ്ടി  ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച  ഒരു കാര്യം, ......... സദ്ഗുരു പറയുന്നു, .... നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്  സ്വയം വളരുക. #GuruPurnima

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1