എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്? How does life enter the body ?