ശരീരത്തിലെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആര്യവേപ്പ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും രോഗരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുമെന്നും സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു. #Cancer #Neem