ആരാണ് രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ? Tukde Tukde Gang Breaking India

 

2019 മാർച്ചിൽ Times Now- വിന്റെ Frankly Speaking അഭിമുഖത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്രതയെയും ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു #Breaking #India