ശരീരത്തിലെ ചക്രങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു, ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ചക്രങ്ങൾ സജീവമാകുമ്പോൾ, ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മീയ പ്രക്രിയ കൈമാറാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. #Chakras