114 ചക്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം | Occult and Mysticism Episode - 2

 

ശരീരത്തിലെ ചക്രങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു, ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ചക്രങ്ങൾ സജീവമാകുമ്പോൾ, ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മീയ പ്രക്രിയ കൈമാറാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. #Chakras

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1