ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ - ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ-ಮಾತುಗಳ ಪರಿಣಾಮ | ಸದ್ಗುರು

ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1