ಟಿಬೆಟಿನ ಮಹಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಲರೆಪರ ಕಥೆ Milarepa: The Great Tibetan Tantric & His Enlightenment

ಟಿಬೆಟಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಪಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಿಲರೆಪರನ್ನು ಕಠಿಣತರವಾದ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಗೆ ಮಿಲರೆಪ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1