ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಐದನೇ ತಲೆಯನ್ನೇಕೆ ಸಿಗಿದನು?

ಶಿವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಅವನ ಐದನೇ ತಲೆಯನ್ನೇಕೆ ಸಿಗಿದನು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶಿವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಹನವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಿಚ್ಚಳ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1