ಪೂಸಲಾರ್ - ಶಿವನೇ ಬರಲೊಪ್ಪಿದ ಅನರ್ಘ್ಯ ಮಂದಿರ

ಭವ್ಯವಾದ ಶಿವದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ರಾಜನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಿವ, "ನನಗೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ದಿನ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದನೇಕೆ?
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1