ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? | ಸದ್ಗುರು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಪಾರಾಯಣಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಗತ್ಯವೇ? ಮಂತ್ರಪಠನಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1