ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವು ನಿಮಗಿದೆಯೇ? - ಸದ್ಗುರು

ತಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ, ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೆಂದೂ ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1