ಮಾನವ ಮೆದುಳು ಇನ್ನು ವಿಕಾಸವಾಗದು! ಏಕೆ? - ಸದ್ಗುರು | Sadhguru on Elon Musk and Evolution in Future

ಮಾನವರ ಜೈವಿಕ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವನು 15000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.