ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕಣ್ತೆರೆಸುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ.