ಜನರು ಏನಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ? | ಸದ್ಗುರು

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬೇಕೆ? ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಉತ್ತರ
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1