ಕೆಲವರು ಸಂತೋಷದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.