ಮುಂಬರುವ ಶಿವಾಂಗ ಸಾಧನೆಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಒಂದು ’ಅಂಗ’ವಾಗಿ. ಸರಳವೂ ಶಕ್ತಿಯುತವೂ ಆದ 42 ದಿನಗಳ ಸಾಧನೆ ಅಸ್ಥಿತ್ವದ ಆಂತರ್ಯವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 10ರಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು (ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ) ಸಮಾಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಂದಾಯಿಸಲು http://isha.co/mN4A5B ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಶಿವಾಂಗ ಎನ್ನುವುದು 42-ದಿನಗಳ ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಾಧನೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು, ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೈಲಾಸವಾದ ’ವೆಳ್ಳಿಯಂಗಿರಿ’ ಬೆಟ್ಟದ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದುರುಗಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನಲಿಂಗದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.