• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

May 31, 2021

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊರಸೂಸುವುದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಣವಾಗುವುದು, ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ.

Daily Quote

May 31, 2021


Loading...
Loading...
 
Close