User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

May 31, 2021

Quotes Inspirational - Quality
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊರಸೂಸುವುದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಣವಾಗುವುದು, ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ.

Daily Quote

May 31, 2021


Loading...
Loading...
 
Close