• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 28, 2021

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಜೀವವಾಗಬೇಕು.
ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ

Daily Quote

July 28, 2021


Loading...
Loading...
 
Close