શું ઉપવાસ અંધવિશ્વાસ છે? (Fasting) | Sadhguru Gujarati

સદગુરુ ઉપવાસથી જોડાયેલા એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે, અને જણાવે છે કે કેવી રીતે કોશિકાઓથી આરોગ્ય પણ સારું બને છે.