નકારાત્મક વિચારોથી મુક્તિ | Fighting your own Thoughts | Sadhguru Gujarati

સદગુરુ કહે છે કે નકારાત્મક વિચારોને રોકવાનો પ્રયાસ ન કરો, કારણ કે સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક વિચાર જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. તમારા વિચારો સામે લડવું એ તમારા પોતાના ભૂત સામે લડવા જેવું છે - તમે તેમને બનાવો અને પછી તેમની સામે લડશો. જો તમે જીતો છો, તો પછી તમે ખરેખર તેને ગુમાવશો!