એક રીત મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે | How Shiva Mastered Death

સદગુરુ યોગી થવાના એક પાંસાને સમજાવે છે, અને આપણને મૃત્યુંજય, એક મૃત્યુહીન જીવ બનવાની પ્રક્રિયા ભેંટ કરી રહ્યા છે