આપણે કુદરતી રીતે આત્મજ્ઞાની કેમ નથી ?

સદગુરુ ઉદ્યોગસાહસિક બ્લેક માયકોસ્કી સાથેની વાતચીત દરમિયાન બતાવે છે કે કેવી રીતે ચેતના, માનસિક જાગરૂકતાથી અલગ છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1