Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
मराठी
 

August 21, 2022

પૃથ્વી પરના બીજા બધાં જીવો પર્યાવરણને અનુરૂપ છે. ખાલી આપણે મનુષ્યોએ જાગરૂક રીતે જીવતા શીખવાની જરૂર છે.
કાલે એકાદશી છે.

Daily Quote

August 21, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close