മലയാള ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു ടി. വി. ചാനൽ "സദ്ഗുരു"വുമായുള്ള ഇന്റര്‍വ്യു സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു...കാണുക "ചോദ്യം ഉത്തരം" മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ --- വ്യാഴം രാത്രി 10pm ശനിയാഴ്ച 9.00am & 12.30pm...
For the first time Malayalam Media, Mathrubhumi channel, will be telecasting an interview with Sadhguru in its program "Chodyam Utharam". Timings will be10/9/2015(Thursday) 10 pm, 12/9/2015(Saturday) 9am & 12.30 Pm.