ఆదియోగి

poem శివుని గురించి

ఒక నిశ్శబ్దపు సముద్రం
ఒక సడిలేని పొద్దు
ఒక చప్పుడు చెయ్యని మెదడు

కానీ ఒక రగిలే హృదయం
నిప్పులు కక్కే జ్వాలాముఖి
అది ఒక అనాది యోగి మది

మండుతోంది ఎందరికోసమో యుగయుగాలుగా
మతిలేని వారికది మారణాయుధం
అన్వేషకులకది ఆత్మజ్ఞానౌషధం
మొండి వారికది కర్కశం
సుముఖులకతి సున్నితం

అన్ని ఎత్తులూ చిత్తయినప్పుడు
ఆదియోగి అగ్నికీలలిక
దహించివేయు మూర్ఖులను
భవిష్యత్ భవనాల వెలుగులు నింపగ

భావితరాల కోటలు ముందు
ఉద్భవించాయి మూఢుల మెదళ్ళలో

ఆ నీలదేహు డనంత సృష్టికర్త అనుగ్రహ కాంతుల
ఈ కోటను వెలుగులు నిండగ

ఇక నపుడు అవును ఆ చోటు నివాసయోగ్యము
అధ్యాత్మ తీరాల దారితీసే త్రోవయై

ఆ ఆదియోగి జ్వాల నెత్తి కొనగ
ఆహా, మనమెంతటి భాగ్యవంతులము!

Love & Grace
Mahashivratri-Wallpapers-Adiyogi-Sitting

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!