சிவன் அழிக்கும் கடவுள் என்பது உண்மையா?

video ஆன்மீகம் & மறைஞானம்

 
‘சிவன்’ அழிக்கும் கடவுள் என்று அஞ்சும் பலர், தங்கள் வீட்டில் சிவனின் படத்தைக் கூட வைத்துக்கொள்வதில்லை. குறிப்பாக அவர் நம்மிடம் உள்ள செல்வத்தை அழித்து, நம்மை ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிடுவார் என நினைக்கிறார்கள். உண்மையில், சிவன் நம்மை அழிப்பாரா? இந்த அபத்தமான நம்பிக்கையை அகற்றி உண்மையை விளக்குகிறார் சத்குரு!

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!