நடராஜரின் நடனம் கூறும் பிரபஞ்ச இரகசியம்?

article சிவன் பற்றி
சத்குரு: கடவுள்கள் நடனமாடவேண்டியுள்ள ஒரே இடம், இந்தியா. அவர்களால் நடனமாடமுடியவில்லையென்றால், கடவுளாகவே அவர்கள் இருக்கமுடியாது! இது ஏனென்றால், படைப்பின் அற்புதம் ஒரு நாட்டியம்போல் இருக்கிறது என்பதுதான் அதற்கு உங்களால் கொடுக்க முடிகிற மிக நெருக்கமான உவமானம். இன்றைக்கு, நவீன இயற்பியலாளர்கள் இத்தகைய வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர் – படைப்பானது ஒரு நாட்டியத்தில் இருப்பதாகத் தோன்றுவதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். நீங்கள் ஒரு நாட்டியத்தை மேலோட்டமாகக் கவனித்தால், அங்கே நிகழ்ந்துகொண்டிருப்பதற்கு எந்த ஒரு காரணரீதியான இசைவும் இல்லாததாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் நீங்கள் ...

பிண்டமும், பிரபஞ்சமும்

நடராஜன் – பிரபஞ்ச நாட்டியக்காரன்

நடனமாகிவிடுங்கள்!