ஆதியோகியை எண்ணற்ற பெயர்கொண்டு அழைக்க காரணம்…

video சிவன் பற்றி

 
ஆதியோகி பற்றி அறிகையில் அவரை ஆயிரமாயிரம் பெயர்கொண்டு அழைப்பதை பார்க்கிறோம். ஒருவருக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள் என்பதை விளக்கும் சத்குரு, ஆதியோகி பற்றி தான் எழுதிய புத்தகத்தை பற்றியும், விஞ்ஞான பூர்வமாக விளங்கும் ஆதியோகி திருமுகம் பற்றியும் பேசுகிறார்!