logo
logo
தமிழ்
தமிழ்

சிவனை ஆதியோகி என்று அழைப்பதேன்?

‘ஷிவா’ என்றால் ஒன்றுமில்லாத தன்மை என்கிறோம். ஒன்றுமில்லாத தன்மை எப்படி ஒரு யோகியாக அமரமுடியும்? இப்படியான காரண அறிவின் கேள்விகளுக்கு விடையாய் அமைகிறது சத்குருவின் இந்த உரை! சிவனை ஏன் ஆதியோகி என அழைக்கிறோம்... வீடியோவில் அறியலாம்!

‘ஷிவா’ என்றால் ஒன்றுமில்லாத தன்மை என்கிறோம். ஒன்றுமில்லாத தன்மை எப்படி ஒரு யோகியாக அமரமுடியும்? இப்படியான காரண அறிவின் கேள்விகளுக்கு விடையாய் அமைகிறது சத்குருவின் இந்த உரை! சிவனை ஏன் ஆதியோகி என அழைக்கிறோம்... வீடியோவில் அறியலாம்!

    Share

Get latest blogs on Shiva

Related Content

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் (Shiva Tandava Stotram Lyrics, Meaning in Tamil)