శివునికి సతి మీదనున్న ప్రేమ ఎటువంటిది?

video శివుని కధలు

 
శివుడికి సతి మీదనున్న ప్రేమ గురించి మనం చాలా సార్లు విన్నాము. కాని అది ఆయన జీవితంలోని భావోద్వేగ పార్శ్వాన్ని కొంత సమయం అనుభవించారని, మళ్ళీ తాను అందులోంచి బయటికి వచ్చి నిశ్చలమైన అతీత స్థాయిలో ఉన్నారని సద్గురు మనకు శివ తత్త్వం గురించి చెబుతున్నారు.