శివుడు – అనాగరికుడు, మొరటు వాడు, అచ్చంగా జీవమే ఆయన

video శివుని కధలు

 
వంశం, కులం లేదా మతం లేని శివుడిని అనాగరికుడు, మొరటు వాడిగా భావించినా, ఆయన తీక్షణతను ఆరాధించని వారు ఉండరు. సద్గురు, శివ పార్వతుల కళ్యాణ ఘట్టాన్ని వివరిస్తూ, శివుడు, ఏ నటనా లేని అచ్చమైన జీవం అని చెబుతున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!