మనకి తెలీని శివుడు: శివుణ్ణి గుర్తించడం

article శివుని గురించి
What is the difference between Shiva and Buddha? Sadhguru says, the real question is, which aspect of Shiva did Buddha explore?

శివునికి, బుద్ధునికి మధ్య వున్న తేడా ఏంటి? అందుకు సద్గురు, “శివుని లోని ఏ అంశాన్ని బుద్ధుడు పరిశోధించాడు?” అనేది అసలైన ప్రశ్న అంటున్నారు. మానవాళికి సాధికారతను చేకూర్చడంలో, మానవ చైతన్యాన్ని పెంపొందించటంలో శివుడు చేసిన విస్తారమైన పనికి, తనని తగినంతగా గుర్తించాల్సిన సమయం వచ్చిందని సద్గురు వేడుకుంటున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!