యోగాకు మూలం

video శివుని గురించి

 
15,000 ఏళ్ల క్రితం, ఆదియోగి (మొదటి యోగి), తన మొదటి ఏడుగురు శిష్యులకు, మానవ వ్యవస్థ స్థితి గతులను వివరించి, మొదటిసారి యోగ విజ్ఞానాన్ని వారికి అందించిన విధానాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!