శివునికి మీ భక్తి అవసరం లేదు

article ఆధ్యాత్మికత ఇంకా మార్మికత
Sadhguru about the importance of devotion, an enduring sweetness of emotion, with which your body and mind will function at their best.

ఓ సాధకుడు భక్తి ప్రాముఖ్యతను గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు, అందుకు బదులిస్తూ సద్గురు, భక్తి అనేది మరొకరి గురించో, లేదా మరో దాని గురించొ కాదు. ప్రాథమికంగా భక్తి అనేది మన భావోద్వేగాలలో నిలిచుండే ఓ మాధుర్యమని, దానితో మన శరీరం, మనసు తమ అత్యుత్తమ స్థాయిలో పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!