logo
logo
தமிழ்
தமிழ்

உங்களுக்குள் இருக்கும் சிவனை உணர்வது எப்படி?

இந்த வீடியோவில் சிவனின் முரண்பட்ட வடிவங்கள் பற்றி விவரிக்கும் சத்குரு, ஷம்போ எனும் சிவனின் வடிவத்தின் தனித்துவம் என்ன என்பதையும் கூறுகிறார்.

    Share

Related Tags

ஆதியோகி

Get latest blogs on Shiva

Related Content

சிவன் அழிக்கும் கடவுள் என்பது உண்மையா?