శివ పార్వతి కళ్యాణ ఘట్టం

video శివుని కధలు

 
శివుడు పర్వత రాజు కుమార్తె అయిన పార్వతీ దేవిని వివాహమాడడానికి ఏ విధంగా వచ్చాడు, ఆ తరువాత వివాహం జరగడానికి ఏమి చేయవలసి వచ్చిందో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకోండి.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!