మనకి తెలీని శివుడు: బూడిదగా దహించి వేయబడిన కోరికలు

article శివుని కధలు
When shot with an arrow from Kama Deva, hired by Parvathi, the sudden spark of desire led Shiva to open his third eye.

పార్వతి దేవి మాట ప్రకారం కామ దేవుడు శివుని మీదకు బాణం సంధించినప్పుడు, అకస్మాత్తుగా పుట్టిన చిన్న కోరిక రవ్వ, ఆయన తన మూడో కంటిని తెరిచేలా చేసింది. సద్గురు ఈ కథను వివరిస్తున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!