అల్లమ ప్రభు – గుణాలకు అతీతమైన ముని ! గొప్ప శివ భక్తుల విశేషాంశాలు

article శివుని కధలు
Sadhguru speaks about Allama Mahaprabhu, who was so steeped in devotion to Shiva that he had literally become devoid of himself.

ఎంతగానో భక్తిలో మునిగిపోయి, అక్షరాల తను అనేది పూర్తిగా పోయి, “ఏదైతే లేదో” అదిగా తనని తాను పరిణితి చేసుకున్న అల్లమ ప్రభు గురించి సద్గురు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ వీడియోలో సద్గురు, శక్తి వంతమైన మరో యోగి, అల్లమ మహాప్రభుని ద్వంద యుద్ధానికి పిలిచినప్పటి కథను వివరిస్తున్నారు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!