ఆదియోగి మధుర ఘట్టాలు: గురుదక్షిణ ఇవ్వడంలోని విశిష్టత

video శివుని గురించి

 
84 ఏళ్ల పాటు పరితపించే హృదయాలతో సుదీర్ఘ సాధన చేసిన తరువాత, సప్త ఋషులు, ఆదియోగి నుండి యోగాను గ్రహించడం ప్రారంభిస్తారు. అనేక సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక, ఆ రోజు రానే వస్తుంది. వాళ్ళు బయటకు వెళ్లి యోగాను ప్రపంచానికి అందించవలసిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆదియోగి వాళ్ళని ఆదేశిస్తాడు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!