ఆదియోగి మధుర ఘట్టాలు: గురుదక్షిణ ఇవ్వడంలోని విశిష్టత

video శివుని గురించి

 
84 ఏళ్ల పాటు పరితపించే హృదయాలతో సుదీర్ఘ సాధన చేసిన తరువాత, సప్త ఋషులు, ఆదియోగి నుండి యోగాను గ్రహించడం ప్రారంభిస్తారు. అనేక సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక, ఆ రోజు రానే వస్తుంది. వాళ్ళు బయటకు వెళ్లి యోగాను ప్రపంచానికి అందించవలసిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆదియోగి వాళ్ళని ఆదేశిస్తాడు.