శివుడు – భౌతికాతీత అవగాహనకు చిహ్నం

video ఆధ్యాత్మికత ఇంకా మార్మికత

 
శివుడు, ఆదియోగి, ఆది గురువు- ఈ పదాలు ఒక వ్యక్తిని గురించి వివరిస్తాయా లేదా మరేదైనా దాన్ని ఉద్దేశించినవా? “శివ” అనే పదానికి అర్థం “ఏది లేదో అది” – భౌతికాతీతమైన ఒక పార్శ్వం. మన జ్ఞానేంద్రియాలు, కేవలం భౌతికమైన వాటిని మాత్రమే గ్రహించగలవు. అయినా కూడా, భౌతికాన్ని అధిగమించే గ్రహణశక్తిని పెంపొందించడానికి ప్రజలు యోగాను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!