உங்களுக்குள் இருக்கும் சிவனை உணர்வது எப்படி?

இந்த வீடியோவில் சிவனின் முரண்பட்ட வடிவங்கள் பற்றி விவரிக்கும் சத்குரு, ஷம்போ எனும் சிவனின் வடிவத்தின் தனித்துவம் என்ன என்பதையும் கூறுகிறார்.

#ShivaLivingDeath Web Series