మనకి తెలీని శివుడు : స్థూలం నుండి సూక్ష్మానికి

article ఆధ్యాత్మికత ఇంకా మార్మికత
Sadhguru describes the all-inclusive nature of Shiva. Without any resistance, he embraced what all others rejected.

అన్నింటి పట్లా ఐక్య భావన కలిగిన శివుని స్వభావం గురించి సద్గురు వివరిస్తున్నారు. మిగతా అందరిచే తిరస్కరించబడిన ప్రతిదాన్నీ శివుడు ఎటువంటి నిరోధకతా చూపించకుండా అక్కున చేర్చుకున్నాడు.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!