ಭಾಗ 2 – ನಿರಾಸಕ್ತತೆ

ಶಿವನ ಪರಮ ನಿರಾಸಕ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಥೆಯನ್ನೂ, ಶಿವನು ಏಕೆ ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. #YogiShiva

#ShivaLivingDeath Web Series