உண்மையில் அமைதி எங்கே இருக்கிறது?

அமைதியைத் தேடுகிறேன் என்ற பெயரில், பலரும் பல செயல்களைச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். உண்மையில், 'அமைதி' என்றால் ஏதும் செய்யாமல் இருப்பதா? உண்மையான அமைதியை அனுபவிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? வீடியோவில் விளக்குகிறார் சத்குரு. அமைதியைத் தேடும் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ இது!
 

அமைதியைத் தேடுகிறேன் என்ற பெயரில், பலரும் பல செயல்களைச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். உண்மையில், 'அமைதி' என்றால் ஏதும் செய்யாமல் இருப்பதா? உண்மையான அமைதியை அனுபவிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? வீடியோவில் விளக்குகிறார் சத்குரு. அமைதியைத் தேடும் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ இது!