പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ശിവാംഗ സാധന

കൊറോണമൂലമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ദീക്ഷ നൽകുന്നതും സമാപനവും ഓൺലൈൻ ആണ്.
For any queries, please contact us
at info@shivanga.org
എന്താണ് ശിവാംഗ സാധന?
“അത്യന്തമായ സാധ്യതയും സൃഷ്ടിയുടെ സ്രോതസ്സുമായ ശിവന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ്, ശിവാംഗ സാധന.” - സദ്ഗുരു
seperator
 
About Shivanga Sadhana
 
പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ശിവാംഗ സാധനയെന്നത് 42 ദിവസത്തെ ശക്തമായ വൃതമാണ്. സദ്ഗുരു രൂപീകരിച്ച ഈ സാധനയിലൂടെ ഏതൊരാൾക്കും, ധ്യാനലിംഗയുടെ തേജസ്സ് ഗ്രഹിക്കാനാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സാധന തന്റെയുള്ളിലെ ശാരീരികവും, മാനസികവും, ഊർജ്ജപരവുമായ, ആഴത്തിലുള്ള തലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള വഴിയും ഒരുക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഭക്തിയെ പുറത്ത് വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ് സാധന. ശിവാംഗ- യുടെ അക്ഷരാർത്ഥം 'പരമശിവന്റെ അംഗം' എന്നാണ്, മാത്രമല്ല ശിവാംഗ സാധനയിലൂടെ സൃഷ്ടിയുടെ സ്രോതസ്സും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ട് വരാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം പരിപാവനമായ വെള്ളിയാംഗിരി മലകളിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോകാനുള്ള അവസരവും, ശിവനമസ്കാരമെന്ന ശക്തവുമായ പരിശീലനത്തിലേക്ക് ദീക്ഷയും നൽകുന്നു.
പരമശിവന്റെ ഒരു അംഗമാകൂ
 
Become a Limb of Shiva
 
 • ശക്തമായ 42 ദിവസത്തെ വൃതം
 • ശിവനമസ്കാരമെന്ന പവിത്രവുമായ പരിശീലനത്തിലേക്ക് ദീക്ഷ
 • "ദക്ഷിണ കൈലാസമെന്ന്" അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളിയാംഗിരി മലകളിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര
 • ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിനായി ശക്തമായ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അടിത്തറ പാകുന്നു

   

  വെള്ളിയാംഗിരിയെ കുറിച്ച്
   
  About Velliangiri
   
  വെള്ളിയാംഗിരി മലകളെ, തെങ്കൈലായം അഥവാ ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു- പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദിയോഗി സ്വയം ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളായി നിരവധി സിദ്ധരും ആത്മജ്ഞാനികളും സ്വരൂപിച്ച ഊർജ്ജങ്ങളെയും, ഈ മലയിലെ തേജസ്സും ഇന്നും അനുഭവിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് വെള്ളിയാംഗിരിയിലെ ഏഴാം മലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്- അതൊരു വിശാലമായ ശക്തിയുടെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ്.

   

  എന്തിനാണ് തീർത്ഥാടനം
   
  Why Pilgrimage
   
  സദ്ഗുരു: എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകുന്നതും, തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്? ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ചില അന്വേഷകർ ഇതുവരെ ആരും കാല് കുത്താത്ത ഇടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, അവരുടെ കാല്പാടുകൾ പതിപ്പിക്കാൻ. അവർക്കെന്തോ തെളിയിക്കണം. ചില യാത്രക്കാർക്കാവട്ടെ എല്ലാം കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ്, അതുകൊണ്ടവർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു. ചില ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായി പോകുന്നു . മറ്റൊരു കൂട്ടം യാത്രക്കാരാവട്ടെ ജോലിയിൽ നിന്നോ, കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെതാനും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ പുറപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല. തീർത്ഥാടനമെന്നാൽ പിടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നതല്ല, അത് സമർപ്പണമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പുറത്തു കടത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണത്. നിങ്ങൾ വഴങ്ങുന്ന തരക്കാരനല്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളെ തളർത്താനുള്ള വഴിയാണത്. പരിമിതികളെയെല്ലാം തകർത്ത്, നിർബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ട്, അനന്തമായ ബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ വരാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത്.
  Read more…
  സാധനയുടെ തീയതി
   
  Sadhana Date
   
  പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായ ഈ 42 ദിവസത്തെ വൃതം ആരംഭിക്കുന്നത് പൗർണ്ണമിയിലും, പരിപൂർണ്ണമാവുന്നത് ഒരു ശിവരാത്രിയിൽ ധ്യാനലിംഗയിലുമാണ്. ധ്യാനലിംഗയിൽ സമർപ്പണം നടത്തി, വെള്ളിയൻഗിരി മലയുടെ ശിഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയോടെ അത് സമാപിക്കുന്നു.
  ശ്രദ്ധിക്കുക: ദീക്ഷയും സമാപനവും ഓൺലൈനായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ധ്യാനലിംഗയിൽ പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതും, വെള്ളിയൻഗിരി മലയിലെക്കുള്ള യാത്രയും നിർബന്ധമല്ല.
  Initiation
  Culmination Date
  Yatra Date
  27 ഫെബ്രുവരി
  10 ഏപ്രിൽ
  11 ഏപ്രിൽ
  28 മാർച്ച് (പങ്കുനി ഉദിരം)
  9 മെയ്
  10 മെയ്
  26 ഏപ്രിൽ
  8 ജൂൺ
  9 ജൂൺ
  26 മെയ്
  8 ജൂലായ്
  9 ജൂലായ്
  24 ജൂൺ (ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠാദിനം, ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വർഷം)
  6 ആഗസ്റ്റ്
  7 ആഗസ്റ്റ്
  23 ജൂലായ്
  5 സെപ്റ്റംബർ
  6 സെപ്റ്റംബർ

   

  പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സാധനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

  ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, കന്നഡ, തമിഴ്, and തെലുങ്ക്

  പുരുഷന്മാരുടെ സാധനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

  • സാധന പൗർണ്ണമിയിൽ തുടങ്ങി, 42 ദിവസത്തിന് ശേഷം ശിവരാത്രയിൽ പരിപൂർണ്ണമാകുന്നു
  • ശിവാംഗമാരെ ശിവനമസ്കാരത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള, ദീക്ഷ നൽകുന്നു
  • ഭക്തിയോടെ 21 പ്രാവിശ്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ശിവനമസ്കാരം, വയറ് ഒഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പോ സൂര്യ അസ്തമയത്തിന് ശേഷമോ വേണം ചെയ്യാൻ.
  • ശിവരാത്രിക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലെ ധ്യാനലിംഗയിൽ ശിവാംഗമാർ വരണം എന്നത് നിർബന്ധമല്ല.
  • ദിവസവും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കുളിക്കണം. സോപ്പിന് പകരം സ്നാനം പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
  • കുറഞ്ഞത് 21 പേരിൽ നിന്നുമെങ്കിലും ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം (നിർബന്ധമല്ല)
  • വൃതമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, പുകവലിയോ, മദ്യപാനമോ, മാംസഭക്ഷണമോ പാടില്ല.
  • ദിവസത്തിൽ രണ്ട് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം 12 മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം
  • സാധനയുടെ സമയത്ത് വെള്ളയോ, ഇളം നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കണം
  • സാധനക്കായി ശിവാംഗ കിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈശ ലൈഫിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്
  എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്?
   
  How to Get There
   

  നീൽഗിരിസ് ബയോസ്‌ഫോറിന്റെ ഭാഗമായ വെള്ളിയാംഗിരി പർവ്വതങ്ങളുടെ താഴ്‌വരയിൽ, കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും 30 km (20 miles) അകലെയായിട്ടാണ് ഈശ യോഗ സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാന വ്യവസായ നഗരമായ കോയമ്പത്തൂർ വിമാനമാർഗ്ഗവും, ട്രെയിൻ വഴിയും, റോഡ് വഴിയും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രധാന വിമാന കമ്പനികൾ കൊയമ്പത്തൂർ നിന്നും ചെന്നെയിലേക്കും, ഡൽഹിയിലേക്കും, മുംബൈയിലേക്കും, ബാംഗ്ളൂരിലേക്കുമെല്ലാം സ്ഥിരമായി ഫ്ലയിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരയായ ബസ്സുകളും ടാക്സികളും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഈശ യോഗ സെന്ററിലേക്ക് ലഭ്യമാണ്. ദിവസേന കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും ഈശ യോഗ സെന്ററിലേക്കും നേരിട്ടുള്ള ബസ്സുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ഓടുന്നു).

  ബസ്സ് സമയവിവരം കാണുക  View the Bus Time Table

  ടാക്സികൾ ലഭ്യമാണ്. താങ്കൾക്ക് ഈശ യോഗ സെന്ററിലേക്ക് ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഹെല്പ് ഡെസ്‌കുമായി ബന്ധപെടുക- ഫോൺ: 094426 15436, 0422-2515430 or 0422-2515429

  ഈ ഡെസ്ക് 24 മണിക്കൂറും തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ്. Ph: +91 8300083111

  മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ: കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഉക്കടം വഴിയുള്ള പേരൂർ/ ശിരുവാണി റോഡിലേക്ക് കടക്കുക. ആലന്തുറൈ കഴിയുമ്പോൾ, ഇരുട്ടുപള്ളം ജംഗഷനിൽ നിന്നും വലതുവശത്ത് തിരിയുക. ആ ജംക്ഷനിൽ നിന്നും (ഇരുട്ടുപള്ളം) 8 KM അകലെയാണ് യോഗ സെന്റർ. തുടർന്ന് പൂണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ ഇതേ റോഡിൽ തുടരുമ്പോൾ 2 KM അകലെയാണ് അത്. വഴിയുടനീളം ധ്യാനലിംഗയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ കണാവുന്നതാണ്.

   

  ബന്ധപ്പെടുക
   
  Contact us
   

  Contact Details:

  Email: info@shivanga.org

  Phone:  +91-83000 83111

  Contact List

  Leave a Message

  Testimonials