பெண்களைப் போற்றிய கலாச்சாரம்...

"நம் கலாச்சாரம் ஆணாதிக்க கலாச்சாரமாக உள்ளதே" என்ற கேள்வியை முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்க, அதன் காரணத்தையும், பெண்களையே தெய்வமாக வழிபட்ட கலாச்சார உண்மையைப் பற்றியும் சத்குருவின் பதில் இந்த வீடியோவில்...
 

"நம் கலாச்சாரம் ஆணாதிக்க கலாச்சாரமாக உள்ளதே" என்ற கேள்வியை முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்க, அதன் காரணத்தையும், பெண்களையே தெய்வமாக வழிபட்ட கலாச்சார உண்மையைப் பற்றியும் சத்குருவின் பதில் இந்த வீடியோவில்...