சாவதற்கு முன்

“நான் சாவதற்கு முன், இதை நான் உணர்ந்தே தீர வேண்டும்” என்று நெருப்பாய் கேள்வி கேட்கும் அந்த அரும்பு மீசை இளைஞனிடம், சத்குரு அவர்கள் கூறிய பதில் என்ன என்பதை அறிய இந்த வீடியோப் பதிவைப் பாருங்கள்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Tags

Type in below box in English and press Convert2 Comments

  • Venkat raman says:

    IT IS A MATTER OF PROUD, THAT WE ARE BLESSED WITH AN OPPORTUNITY TO LIVE DURING THE LIFE TIME OF SADHGURU AND BECOME CONNECTED WITH HIM EVEN THOUGH WE ARE AWAY FROM HIM PHYSICALLY MANY KILOMETRES (OR) MILES BEYOND HIS REACH. I REALISED THIS KIND OF TELEPATHY CONNECTION WITH HIS INNER MIND JUST BY LISTENING TO DHYANALINGA ARAADHANAI

  • suma says:

    please show the tharisana naeram in live through online..so we can get the blessing of sadguru !!!

Leave a Reply