ஈஷா 2012 – ஒரு பார்வை

ஈஷா 2012 – ஒரு பார்வை

கடந்த ஆண்டில் நாம் கடந்து வந்த பயணம் ஈஷாவிற்கும் சரி, சமுதாயத்திற்கும் சரி பல முத்திரைகளை பதித்திருக்கிறது. அதிலிருந்து சில துளிகளை இங்கே புகைப்படங்களாய் பகிர்ந்துக் கொள்கிறோம்.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert1 Comment

Leave a Reply